Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług rejestracji i utrzymania domen internetowych w domenie co.pl.

§ 1: Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1) „Operator” – firma Michau Enterprises Limited z siedzibą w Chytron 26 Office 21, 1075 Nicosia, Cypr.
2) „Witryna” – Witryna internetowa http://www.co.pl/.
3) „Domena” – oznacza ciąg znaków zarejestrowany jako prefiks nazwy jednej z domeny wymienionej w dokumencie „Obsługiwane nazwy domen”, spełniający warunki techniczne określone w Witrynie.
4) „Abonent” – osoba fizyczna lub prawna, zdolna do czynności prawnych, która na podstawie zawartej z Operatorem umowy posiada prawo do dysponowania nazwą domeny.
5) „Rejestracja Domeny” – utworzenie nowej, nieistniejącej w danym momencie Domeny.
6) „Utrzymanie Domeny” – proces zapewniający możliwość korzystania z Domeny przez użytkowników Internetu.
7) „Umowa” – umowa o rejestrację i utrzymanie Domeny, zawarta pomiędzy Abonentem a Operatorem na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
8) „Opłata” – opłata za utrzymanie Domeny, zgodna z aktualnym cennikiem opublikowanym w Witrynie.
9) „Cesja Domeny” – zmiana Abonenta uprawnionego do dysponowania Domeną.
10) „Przedłużenie Domeny” – przedłużenie okresu ważności Umowy.
11) „Zarządzanie Domeną” – modyfikacja wszelkich danych dotyczących sposobu Utrzymania Domeny oraz sposobu wykonywania Umowy, włączając w to Cesję i Przedłużenie Domeny.
12) „Rejestrator” – podmiot, który zawarł z Operatorem umowę na podstawie której został upoważniony do oferowania Abonentom możliwości Rejestrowania i Utrzymywania Domen.
13) „Sąd Arbitrażowy” – Czeski Sąd Arbitrażowy z siedzibą w Pradze, działający zgodnie z zasadami opisanymi w witrynie internetowej http://www.adr.eu/.

§ 2: Zawarcie umowy
1) Zawarcie Umowy odbywa się w momencie uiszczenia Opłaty za Rejestrację Domeny. Abonent może zawrzeć Umowę bezpośrednio u Operatora bądź też za pośrednictwem Rejestratora.
2) Zawierając Umowę, Abonent zaświadcza iż wybrana przez niego Domena nie narusza praw osób trzecich, przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność w związku z wykorzystaniem wybranej Domeny.
3) Operator ma możliwość zablokowania Domeny wskazanej przez osobę pragnącą zawrzeć Umowę, na okres nie dłuższy niż 21 dni, w oczekiwaniu na uiszczenie Opłaty za Rejestrację Domeny.
4) Operator odmówi zawarcia Umowy w przypadku gdy wybrana Domena nie spełnia warunków technicznych określonych w Witrynie, została zablokowana na podstawie decyzji Operatora lub odpowiednich władz, lub też obowiązuje wcześniejsza Umowa dotycząca tej samej Domeny zawarta pomiędzy Operatorem a innym Abonentem.
5) Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej na czas określony, będący wielokrotnością okresu jednego roku, z możliwością przedłużenia.

§ 3: Obsługa przez rejestratorów
1) Jeśli Umowa została zawarta za pośrednictwem Rejestratora, Zarządzanie Domeną odbywa się za pośrednictwem tego Rejestratora.
2) Abonent ma prawo do wskazania Rejestratora, za pośrednictwem którego dokonuje Zarządzania swoją Domeną, jak również do wskazania Operatora w miejsce dotychczasowego Rejestratora, na zasadach określonych w Witrynie.
3) W przypadku, gdy Rejestrator za pośrednictwem którego Abonent dokonuje Zarządzania swoją Domeną, utraci prawa do oferowania Abonentom możliwości Rejestrowania i Utrzymywania Domen w wyniku rozwiązania umowy pomiędzy Rejestratorem a Operatorem, Abonent będzie dokonywał Zarządzania Domeną za pośrednictwem Operatora.
4) Operator nie odpowiada za działania bądź zaniechania Rejestratora podjęte w sprzeczności z zamiarami Abonenta w związku z Zarządzaniem Domeną.

§ 4: Utrzymywanie domeny
1) Operator zobowiązuje się do Utrzymywania Domeny w sposób zapewniający nieprzerwaną możliwość korzystania z Domeny przez użytkowników Internetu.
2) Operator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie przerw w Utrzymaniu Domeny wynikłych z działania siły wyższej, awarii urządzeń technicznych będących poza kontrolą Operatora, lub aktów odpowiednich władz.
3) Operator ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia przerw w Utrzymaniu Domeny z winy Operatora dłuższych niż 10 minut. W takim przypadku odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do pięciokrotnej wysokości Opłaty za roczne Utrzymanie Domeny podzielonej przez 365, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w Utrzymaniu Domeny.
4) Operator ma prawo zawiesić Utrzymywanie Domeny w przypadku powzięcia dowodów iż Domena jest wykorzystywana do wyłudzania haseł do serwisów internetowych lub kradzieży tożsamości (phishingu), do czasu usunięcia ww. naruszeń

§ 5: Zmiany w wykonywaniu umowy
1) Abonent może dokonać przedłużenia ważności Umowy poprzez wniesienie Opłaty za Utrzymywanie Domeny na kolejny okres, zgodnie z cennikiem opublikowanym w Witrynie
2) Abonent może dokonać Cesji Domeny, poprzez wskazanie innego Abonenta, który wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego Abonenta wynikające z Umowy. O zamiarze dokonania Cesji Abonent informuje Operatora zgodnie z procedurą opisaną w Witrynie.
3) Abonent ma prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6: Identyfikacja Abonenta
1) Abonent jest zobowiązany do podania poprawnych danych identyfikujących Abonenta, w szczególności imienia i nazwiska (w przypadku osób fizycznych) bądź pełnej nazwy (w przypadku osób prawnych) oraz adresu i innych danych teleadresowych, a także do niezwłocznego informowania Operatora w przypadku ich zmiany.
2) Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powzięcia dowodów o podaniu przez Abonenta nieprawdziwych bądź niepełnych danych identyfikujących Abonenta.

§ 7: Spory dotyczące domen
1) Abonent jest wyłącznie odpowiedzialny za naruszenia prawa związane z Rejestracją i wykorzystaniem Domeny.
2) Podmiot, który uważa iż jego prawa zostały naruszone poprzez Rejestrację lub wykorzystanie Domeny, może zgłosić spór na podstawie procedury UDRP w Sądzie Arbitrażowym.
3) W przypadku decyzji Sądu Arbitrażowego stwierdzającej, iż Abonent naruszył prawa podmiotu trzeciego poprzez Rejestrację Domeny, Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym w momencie otrzymania zawiadomienia o wyroku Sądu Arbitrażowego, potwierdzającego ww. naruszenie.
4) W przypadku wszczęcia sporu dotyczącego Domeny w Sądzie Arbitrażowym, Operator może zablokować możliwość Cesji Domeny do czasu zakończenia postępowania.

§ 8: Postanowienia końcowe
1) Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy, oraz na opublikowanie ich w ogólnodostępnej bazie danych WHOIS prowadzonej przez Operatora.
2) Operator ma prawo kontaktować się z Abonentem w sprawach dotyczących wykonywania Umowy za pomocą poczty elektronicznej, poczty zwykłej, faksu lub telefonu, zgodnie z danymi identyfikującymi Abonenta podanymi przez Abonenta. W przypadku niemożności podjęcia kontaktu z Abonentem w wyniku podania przez Abonenta nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych, informacje przekazane przez Operatora uważa się za doręczone.
3) Abonent ma prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku zmiany niniejszego Regulaminu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4) Wypowiedzenia Umowy na podstawie niniejszego Regulaminu bądź innych przepisów prawa nie uprawnia Abonenta do zwrotu Opłaty za niewykorzystany okres Utrzymywania Domeny.
5) Miejscem wykonywania Umowy jest Republika Cypryjska.
6) W sprawach nieuregulowanych Umową i niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa właściwego dla siedziby Operatora.

Tagi: ,